Glibstrupvej 4, Lyne, 6880 Tarm, Tlf.: 75250510, mobil: 23250511
Vedtægter
Vedtægter for Børnebo Lyne
 
§1 Foreningens navn: Børnebo Lyne Foreningens adresse er Glibstrupvej 4, Lyne, 6880 Tarm i Ringkøbing – Skjern kommune.

§2 Børnebo Lynes formål er at drive en integreret institution for børn i alderen ca. 1 år til ca. 6 år (skolealderen).

Stk. 1 Børnebo har plads til hhv. 26 børnehavebørn samt 9 vuggestuebørn.

Børnebo har en ugentlig åbningstid på 48 – 52 timer. Daglig åbningstid fastsættes indenfor tidsrummet 06.00 – 18.00.

Stk. 2 Børnebo optager alle alderssvarende børn med respekt for evt. venteliste. Optagelse fra venteliste foretages efter indskrivningsdato. Børn kan optages på venteliste fra fødslen. Stk. 3 Udmeldelse skal foretages skriftligt og kan ske med en måneds varsel til den 15. eller 31. i en måned.

Stk. 4 Der udarbejdes hvert år en års- eller virksomhedsplan for børnehaven. Udarbejdelsen sker i samarbejde mellem bestyrelsen, den daglige ledelse og børnehavens personale. Planens formål er, at den skal virke som arbejds- og styringsredskab for bestyrelse og personale, og desuden overfor forældre, kommune og øvrige samarbejdspartnere være orienterende og oplysende om børnehavens virksomhed.

Stk. 5 Målsætning for Børnebo Lyne: Børnebo Lyne skal være et trygt, rart og udviklende sted, hvor der knyttes bånd mellem børnehaven, børn, forældre, skole og samfundet omkring os. Vi vil arbejde på et åbent og ærligt forældresamarbejde til gavn for det enkelte barn og børnehaven, og derved skabe helhed i barnets hverdag. §3 Bestyrelsens sammensætning: Generalforsamlingen vælger 5 medlemmer fra forældrekredsen. Valgperioden er 2 år. Desuden vælges 2 suppleanter for en etårig periode. Der afgår 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer hvert andet år. Genvalg kan finde sted.
 
Et bestyrelsesmedlem bliver i bestyrelsen til næstkommende generalforsamling, selvom deres barn/børn forlader Børnebo Lyne. Dette kan dog på ønske afviges ved fraflytning. Bestyrelsen er selvkonstituerende. Bestyrelsen ansætter/afskediger lederen. Bestyrelsesformand og leder ansætter/afskediger øvrigt personale. Leder og en medarbejder deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

§4 Stemmeret/valgbarhed: Begge forældre/værger eller personer som er gift med den, der har forældremyndigheden over barnet, har stemmeret og er valgbare fra barnet/børnene er optaget på venteliste/indmeldt og der er ½ år til barnets start i institutionen.

§5 To gange årligt hhv. maj og september afholdes arbejdsdag arrangeret af bestyrelsen. Arbejdsdage afholdes med henblik på at vedligeholde Børnebos rammer og omgivelser. Mindst én forælder, eller anden repræsentant fra hver enkelt familie er ved hver arbejdsdag forpligtet til at hjælpe. Sker dette ikke vil det medføre opkrævning på 500 kr. pr arbejdsdag, som kan gå til anden betalt arbejdskraft.

§6 Betaling af kontingent sker ved forudbetaling. Ved manglende betaling (efter 3 måneder) vil dagtilbuddet ophøre. Skyldig beløb vil herefter overdrages til inkasso.
§7 Regnskabet følger kalenderåret. Evt. driftsoverskud skal anvendes til at sikre foreningens fremtidige drift og indsættes på en formuekonto.

§8 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden 1. april. Indkaldelse til generalforsamling sker ved annoncering i Tarm Ugeavis og/eller direkte til forældrene senest 14 dage før generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling er for hele Børnebos personale samt begge forældre/værger eller personer som er gift med den, der har forældremyndigheden over barnet fra barnet/børnene er optaget på venteliste/indmeldt og der er ½ år til barnets start i institutionen.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før afholdelse.

Ved valg til bestyrelse og ved vedtægtsændringer anvendes skriftlig afstemning. I øvrige, skriftlig afstemning på forlangende. Afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning blandt de fremmødte, med undtagelse af vedtægtsændringer, som kræver mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer.

Dagsordenen skal indeholde:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om Børnebo Lyne`s virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Fremlæggelse af lære- og årsplan.

5. Forslag til det kommende års budget, og fastsættelse af forældrebetalingen.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter.

8. Eventuelt.

§9 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter at formand, et flertal i bestyrelsen eller 1/3 af de stemmeberettigede forældre, skriftligt begrundet anmoder herom. Indkaldelsen sker som ved en ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden.

§10 Børnebo Lyne hæfter med sin kapital for alle foreningens påhvilede gældsforpligtelser efter dansk rets almindelige regler. Til at forpligte Børnebo Lyne over for tredjemand, kræves underskrift af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura til en enkeltperson. Beslutningen herom skal indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol.

§11 Foreningen kan opløses, såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede, på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, stemmer herfor. Ved ophør skal evt. overskud anvendes til fortsat børnepasning i lokalområdet.
 
Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Børnebo Lyne tirsdag d. 27.02.2018

Sidst opdateret 19. april 2018